Algemene voorwaarden

1.            Definities

Opdrachtgever, afnemer of cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Saboor Services wordtgesloten of wenst af te sluiten.

Saboor Services: het bedrijf Saboor Services handelend onder de handelsnaam “Saboor Services”, gevestigd en kantoorhoudende in Beinsdorp

 • Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 • Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Saboor Services.
 • Producten en diensten van Saboor Services: de door Saboor Services te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden: hieronder vallen onder meer de productie en plaatsing, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
 • Intellectuele eigendomsrechten: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen -doch niet beperkt tot- octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten en naburige rechten.
 • Offerte: elk aanbod van Saboor Services aan de cliënt, gericht op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, diensten, producten of een combinatie daarvan door Saboor Services aan de cliënt.
 • Programmatuur: de software en hardware die door Saboor Services aan de cliënt ter beschikking wordt gesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Systeem: het samenhangend netwerk van communicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden, toegang kunnen verschaffen tot het Internet of diensten op Internet aanbieden.

2.            Identiteit van de ondernemer

Saboor Services
Rietkraag 30-B
2144 KC Beinsdorp

Telefoon:     06 3950 8843. Maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur
E-mail:         info@saboorservices.nl
BTW:            NL001976298B87
KvK:            51323788

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit; Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

3.            Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Saboor Services. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Saboor Services niet bindend en niet van toepassing.

In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van Saboor Services de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.

4.            Algemeen

Saboor Services behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de wederpartij bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.

5.            Offertes

Alle door Saboor Services gedane aanbiedingen –in welke vorm dan ook- zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Zij worden op verzoek van de cliënt verstrekt. Alle Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld op de Offerte.

6.            Onderhandelingen

Saboor Services kan onderhandelingen over een nog tot stand te komen Overeenkomst op ieder moment afbreken. De cliënt kan in geval van afgebroken onderhandelingen nimmer verlangen dat verder wordt onderhandeld, dan wel dat Saboor Services een vergoeding betaalt voor eventuele gemaakte kosten en/of eventueel geleden schade, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.

7.            Overeenkomsten

De overeenkomst komt tot stand zodra het online bestelformulier voorzien van online akkoordverklaring is ontvangen, of de offerte is voorzien van handtekening en geretourneerd per post of e- mail (scan). Door Saboor Services verstrekte leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8.            Duur van de overeenkomst

Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit de Algemene Voorwaarden of schriftelijk anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van één jaar. Tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, kan de cliënt een Overeenkomst niet tussentijds beëindigen. Een overeenkomst wordt na afloop steeds stilzwijgend verlengt voor een periode van de in de overeenkomst overeengekomen periode en bij vooruitbetaling gefactureerd, tenzij één van beide partijen de overeenkomst minimaal een (1) maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode opzegt. De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaamregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie. De duur van de overeenkomst voor domeinnaamregistratie is gelijk aan registratie-periode vermeld in de tarievenlijst. Bij op uw verzoek aangepaste deel betalingen geldt de oorspronkelijke contractperiode.

9.            Beëindiging van de overeenkomst door Saboor Services

Saboor Services heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 • De cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren.
 • De cliënt maakt oneigenlijk gebruik van Internet.
 • De cliënt verspreidt informatie die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving
 • De cliënt verspreidt informatie die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden.
 • De cliënt verspreidt informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
 • De cliënt heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

10.      Vergoedingen

De door de cliënt te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd. Saboor Services behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de cliënt hiervan dertig

(30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de cliënt een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft hij het recht om binnen zeven dagen na de in dit artikel genoemde kennisgeving de Overeenkomst waarop de tariefswijziging betrekking heeft schriftelijk op te zeggen. De opzegging dient per aangetekende brief te geschieden.

11.      Inzage gegevensbestanden

Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Saboor Services zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien:

 • cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven;
 • nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.

Saboor Services is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van de cliënt indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.

12.      Betalingen

Alle facturen zullen door de cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de cliënt binnen een termijn van veertien

(14) dagen na de factuurdatum betalen. Wanneer de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De cliënt is in dat geval, naast het verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, waaronder alle kosten berekent door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.

13.      Opschorting

Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de cliënt zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van Saboor Services uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van Saboor Services tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de cliënt verschuldigd is volledig is voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).

14.      Voorbehoud en eigendom van rechten

Alle aan de cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Saboor Services, totdat alle bedragen die de cliënt verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Saboor Services zijn voldaan. Rechten worden aan de cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

15.      Beschikbaarheid en beheer van de dienst

Saboor Services zal zich jegens de cliënt inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de diensten zo groot mogelijk te laten zijn. Saboor Services zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen. Saboor Services kan geen onbelemmerde toegang tot het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de overige Saboor Services diensten. Saboor Services is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de diensten, daaronder begrepen via het netwerk van Saboor Services verzonden (e-mail) berichten en back-up bestanden. De cliënt zal geen toegang tot de diensten kunnen verkrijgen op tijdstippen dat onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden aan de diensten moeten worden verricht. Saboor Services zal zich inspannen deze werkzaamheden te laten plaatsvinden op tijden dat de cliënt daarvan de minste hinder ondervindt. Saboor Services is met het oog op het behoud en/of verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de diensten, gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur alsmede in haar wijze van dienstverlening, wijzigingen aan te brengen, waaronder bijvoorbeeld voorschriften over toegangstijden, identificatie procedures, type programmatuur en omvang en inhoud van de informatie.

16.      Verplichtingen van afnemer

De cliënt is verplicht te handelen conform toepasselijke wet- en regelgeving en heeft zich te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internet de cliënt verwacht mag worden. De cliënt zal de diensten slechts gebruiken in overeenstemming met de door Saboor Services kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals onder meer neergelegd in deze Algemene Voorwaarden. De cliënt is gehouden bij het gebruik van de diensten geen rechten van derden te schenden, geen gedrag te vertonen welke in strijd is met de goede zeden of openbare orde, en geen schade aan derden dan wel aan Saboor Services toe te brengen. In het bijzonder zal de cliënt:

 • geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden.
 • geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen.
 • zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is.
 • zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de cliënt enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel.
 • zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.

De cliënt is gehouden op een dusdanige manier gebruik te maken van de diensten dat daardoor de juiste werking van het netwerk van Saboor Services niet wordt belemmerd, dan wel dat daardoor andere cliënten in het gebruik van de diensten niet worden belemmerd. De cliënt is verplicht om door Saboor Services verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen. Saboor Services houdt zich het recht voor om aan de cliënt de toegang tot de diensten te ontzeggen indien de cliënt in strijd handelt met de voorgaande artikelleden van dit artikel Saboor Services zal wegens weigering van de toegang tot de diensten op grond van dit artikel 15 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. De cliënt vrijwaart Saboor Services voor alle aanspraken van derden uit hoofde van dit artikel.

17.      Aanvraag domeinnamen

Indien Saboor Services voor de cliënt zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam gelden de volgende bepalingen. Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties, die verantwoordelijk zijn voor de uitgifte van domeinnamen, waaronder -doch niet uitsluitend- begrepen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De instantie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. Saboor Services heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd. Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van de cliënt. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De cliënt vrijwaart Saboor Services tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

Saboor Services blijft het recht op eigendom van diensten en producten houden totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Om hier een juiste vorm aan te geven bij domeinregistratie conform de procedures van SIDN stelt Saboor Services het volgende: Wanneer u akkoord gaat met deze voorwaarden machtigt u automatisch Saboor Services om in geval van langdurige betalingsproblemen de domeinnaam tijdelijk aan houderschap van klant te onttrekken. Saboor Services zal in dat geval tijdelijk de houder zijn van de domeinnaam. Zodra aan de betaalverplichting is voldaan zal Saboor Services een houderwijziging op de gegevens van de klant binnen twee dagen uitvoeren.

18.      Aansprakelijkheid Saboor Services

Aansprakelijkheid van Saboor Services wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien de cliënt Saboor Services onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Saboor Services ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Saboor Services in staat is adequaat te reageren. Saboor Services zal niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De cliënt vrijwaart Saboor Services voor alle aanspraken van derden.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de cliënt de schade zo spoedig mogelijk nadat het schade toebrengende feit zich heeft voorgedaan, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden daarna, schriftelijk bij Saboor Services meldt.

19.      Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van Intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Saboor Services of diens licentiegevers. De cliënt verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet- overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom voor de duur van de Overeenkomst. De cliënt onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende andere materialen. Het is de cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. Het is Saboor Services toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Indien Saboor Services door middel van technische bescherming de Programmatuur heeft beveiligd, is het de cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de cliënt niet in staat is een reservekopie van de Programmatuur te maken, zal Saboor Services op verzoek van de cliënt een reservekopie van de Programmatuur aan de cliënt ter beschikking stellen.

Partijen kunnen in afwijking van het bovenstaande per nadere Overeenkomst bepalen dat Saboor Services het Intellectuele eigendom zal overdragen. Deze overdracht geschiedt onder de voorwaarde dat de cliënt alle facturen heeft betaald, die op de betreffende resultaten betrekking hebben.

Voor zover voor de overdracht van de in artikel 18(5e punt) bedoelde rechten een nadere akte vereist is, zal Saboor Services een zodanige akte op eerste verzoek van de cliënt ondertekenen. Artikel 18 (5e punt) is onverkort van toepassing.

20.      Overmacht

Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(-sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Saboor Services bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is. Wanneer een overmacht situatie langer dan 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. De cliënt blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

21.      (Tussentijdse) Beëindiging

Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden. Saboor Services kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer de cliënt – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van de cliënt faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar

onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen. Indien de cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel 20 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Saboor Services ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Saboor Services vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

22.      Diversen

Wanneer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In voornoemd geval zullen de cliënt en Saboor Services in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd. Saboor Services kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar Onderneming. De cliënt kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet zonder toestemming van Saboor Services aan derden overdragen. Saboor Services zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Saboor Services en van daar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos per e-mail toegezonden door Saboor Services.

23.      Toepasselijk recht en forum

Deze Algemene Voorwaarden en alle daaronder vallende Overeenkomsten, Offertes en overige stukken worden beheerst door het Nederlandse recht.

Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Saboor Services januari 2021

saboor services websites met winnende teksten

Saboor Services
Rietkraag 30 B
2144 KC Beinsdorp

06 3950 8843

NL63BUNQ2025405200
BTW: NL001976298B87
KvK: 51323788

info@saboorservices.nl